Pedagógiai szakmai gyakorlat (Waldorf, Montessori, Step by Step, Freinet intézményekben)

Az óvodapedagógus- és tanítóképzés egyik történeti értéke a jelöltek felkészítésének gyermek- és iskolaközelsége, gyakorlati irányultsága. Mesteris tantervünkben is igyekszünk megteremteni és megjeleníteni az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát, az egyetemi oktatási rendszer és a közoktatás összehangolását. A tapasztalatgyűjtés olyan sajátos pedagógusi kompetenciák fejlesztésének eszköze, melyeket csak a gyakorlat során lehet elsajátítani. A különböző reformpedagógiai irányzatokban és alternatív iskolákban való óvodai és iskolai gyakorlatot, tartalmát és módszereit komplex, a pedagógusképzés egészét átfogó tevékenységnek fogjuk fel. Éppen ezért ugyanolyan fontosnak tartjuk a tanórán kívüli, az óraközi, a direkt nevelési helyzetekben és a tanítói adminisztrációban való tapasztalatszerzést, mint a tanítási gyakorlatot. Ezért pályáztunk a Communitas Alapítvány Szakmai Gyakorlatot támogató testületéhez, hogy lehetőséget kapjunk mesteris hallgatóinkkal megismertetni a magyarországi alternatív gyakorlatokat: Rogers, Montessori, Waldorf, Step by Step és Freinet, erdei iskola, alapítványi iskola. Magyarországi szakmai gyakorlatunka a következő szakkompetenciák fejlesztését célozta meg:

 • Különböző életkorú/felkészültségű és más-más célcsoportokhoz adaptált alternatív oktatási vagy nevelési programok tervezése
 • A sajátosan Waldorf, Montessori, Step by Step, Freinet és már alternatív óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat megvalósítása
 • Az óvodások és kisiskolások tanulási tevékenységének, eredményeinek, fejlődési folyamatának értékelése az alternatív- és reformpedagógiákban
 • Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése)
 • Önértékelés és a szakmai gyakorlat, valamint karrierépítés folyamatos javítása, optimalizálása
 • Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szakmaetikai normák és elvek alkalmazása
 • Neveléstudományi területre sajátos projektek és programok megvalósítását célzó interdiszciplináris és szakmai munkacsoportokban való hatékony együttműködés
 • Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében

A szakmai gyakorlatot a mesteris hallgatók igényeinek alapján terveztük azzal a céllal, hogy a kolozsvári alternatív iskolákon kívül mélyebb betekintést nyerjenek a reformpedagógiai irányzatok által működtetett iskolák világába. A szakmai gyakorlat a mesteris tanterv részét képezi (külön kreditszámmal ellátott kötelező tantárgy), az első félév jegyébe beszámítjuk a Magyarországon végzett gyakorlatot. A 14 mesteris hallgató négy csoportban hospitált és tevékenységet tartott a különböző alternatív iskolákban, intézményekben. Ezekben az intézményekben a megfigyelt tevékenységekről minden hallgató megfigyelési lapot vezetett, napló formájában számoltak be a pedagógiai gyakorlat tapasztalatairól.  A szakmai gyakorlat alatt a hallgatók a különböző intézmények kollégiumi szállásain, Budapesten pedig Hostelban voltak elszállásolva.

A szakmai gyakorlat 2o17. október 4- október 14. közötti periódusban a következő programmal zajlott:

Október 4-én a BBTE által a rendelkezésünkre bocsájtott kisbusszal érkeztünk Visegrádra, ahol az Apákúti Erdei Iskola alapítványi szállásán aludtunk. Az itt eltöltött két gyakorlati napon megismerkedtünk az iskola pedagógiai programjával, a rogersi pedagógiai felfogással, mely módszer szerint tanulnak itt a diákok. Osztatlan osztályokban, kisebb csoportokban tevékenykednek a kisdiákok, több szakember segítségével. Gyönyörű környezetben egy tágas épület, körben hegyek, erdő kis patakkal… igazi kincset érő környezetben tanulnak a gyerekek! Az erdei iskolában lehetőséget kapnak arra, hogy szinte egyéni tanmenet alapján, 8 éven keresztül megismerjék az írás-olvasás, a matematika, a történelem és természettudományok világát. Cél olyan gyermekek nevelése:

 • akik fejlett esztétikai érzékkel rendelkező felnőttek lesznek
 • akik fogékonyak a művészetek iránt
 • akik ismerik és védik a természeti környezetüket
 • akik tudnak élni jogaikkal és teljesítik kötelességeiket
 • akik kötődnek hazájukhoz, szűkebb környezetükhöz
 • akik a közösség döntéseit, normáit elfogadják, tiszteletben tartják (részlet az iskola Pedagógiai Programjából).

A legfőbb jellemzője az iskolának, hogy gyermekközpontú, humanista értékrendet képvisel, a Nemzeti Alaptantervet figyelembe véve dolgozták ki saját Pedagógiai programjukat, alkalmazva a rogersi szemléletet. Az osztályok összevont rendszerben működnek, differenciáltan foglalkoznak a különböző képességű gyerekekkel, olyan plusz dolgokat kínálnak a gyerekeknek, amelyek hiányoznak a hagyományos iskolából, pl. lovaglás és íjászat. Érdekesnek találtuk, hogy nem nagy pedagógusközösséggel működnek, egy pedagógus tanítja a természettudományokat (matek, fizika, környezetismeret, kémia, biológia), egy a vizuális nevelést és művészeteket (ének-zene, rajz, kézimunka), egy pedig a társadalomtudományokat (történelem, etika). Napi órarendjük van, a péntek pedig projekt-nap, ilyenkor kerül sor a lovaglásra, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, télen sízésre, bobszánkózásra stb. A szabadban való mozgás a mindennapok része, függetlenül az időjárástól.

Sajátos értékelést használnak, a gyerekek egy utat járnak végig a tanév során. Az úton való haladást kristályok teszik lehetővő, melyeket a tanórákon gyűjtenek. (az órai teljesítményükre és a magaviseletre)

Minden gyereknek van egy saját maga készítette gyűjtődoboza, amelybe a kristályokat gyűjti. Ebben az intézményben a mesteris hallgatóknak lehetőségük adódott megtapasztalni a tevékenységcentrikus nevelés minden pozitívumát: ők is tarthattak tevékenységet az elemi osztályos gyermekeknek. Két nap után a mesteris hallgatók csoportja átköltözött a Budakeszi Gyermekcntrum Alapítványának szálláshelyére.  Ez a hely lett szálláshelyünk négy napon át, hiszen innen könnyen megközelíthető több alternatív intézmény.

„Azt, hogy milyen tudást találunk meg, hogy miből, mikor és mennyit tanulunk, az csak rajtunk és a környezetünkön múlik.” – vallják a Budai Gyerekcentrum – Aktív Iskola megálmodói és létrehozói. Tulajdonképpen nem is iskola a szó hagyományos értelmében, ezt már maga az épület is tanúsítja. Családias hangulatú és berendezésű, emeletes magánházban működik, belépve akár egy család otthonában érezzük magunkat. A klasszikus tanterem helyett igazi tanulószobák fogadják a gyerekeket, ahol mindenki jól érzi magát. A Budai Gyerekcentrum – Aktív Iskola az első igazi modern, alternatív gyerekközpontú nappali oktatóközpont, melyet a magyarországi alaptantervre szabtak át a pedagógusok azért, hogy élményszerűvé tegyék a gyerekek számára a tanulást. Fontosnak tartják a szülők és a gyerekek megismerését, a hasonló szemléletmódot, a közös értékrendszer kialakítását. Az ide járó gyerekek (alsó és felső tagozatos) magántanulói státuszban vannak, vizsgázni bejárnak állami iskolákba. A projekt és Step by Step alapú oktatást részesítik előnyben, a gyakorlati és tapasztalati tanulást, a differenciálást és az egyéni fejlesztést, az oktatásba bevonják a technikai eszközöket, az internethasználatot.

Az Aktív Iskola küldetése: a jelenlegi legjobb tudás szerint a 21. századi szükségletekre épülő oktatás szervezése és fejlesztése, 6-14 éves gyerekek kompetencia-és készség alapú fejlesztése, kreatív, problémamegoldó, jól kommunikáló, idegen nyelveket beszélő, felelősségteljes nemzetközi állampolgárok képzése.  Az oktatásba aktívan bevonják a szülőket is. Ottjártunkkor éppen egy koreai kultúrával foglalkozó édesanya tarott interaktív előadást a gyermekcsoportnak.

A sokféle eszköz és hangszer bemutatása bizonyította, hogy a szülő is ismeri és elfogadja az iskola pedagógiai programját, a tapasztalati tanulásra helyezett hangsúlyt. Ebben az intézményben a mesteris hallgatók tudományok és sport órán is részt vettek, illetve földrajz órát tarthattak. A hallgatók és gyermekek is legjobban az erdőben megtartott sportórát élvezték, ahol bunkert készítettek maguknak.

Következő napon a Freinet módszerrel működő óvoda vendégei lehettünk, ahol megtapasztalhattuk, milyen valóban az életre készíteni az óvodás gyermeket: együtt ástuk fel a kiskertet, szedtük ki a sárgarépát és petrezselymet a földből, majd ezekből a zöldségekből   finom eledelt készítettünk.

A következő két nap a tanulmányi út legizgalmasabb napjának ígérkezett, hisz ott volt a Vekerdy Tamás pszichológussal való találkozás és beszélgetés lehetősége. Reggel utunk a pesthidegkúti Waldorf Iskolába vezetett, ahol találkoztunk az iskola tanítóival/tanáraival, majd kisebb csoportokban részt vehettünk a II-III- IV osztályok tanóráin. Először is meglepett bennünket a nagy tanulólétszám (29 gyerek volt a II, 3o a III és 27 a IV. osztályban), de mint utólag megtudtuk ez nem idegen a Waldorf iskoláktól.  Nagyon tetszett az a rugalmas érkezési idő (reggel fél 9-ig folyamatosan érkeznek a gyerekek), a nyílt kommunikáció, a csoportmunka lehetősége. Arra gondoltunk közben, hogy milyen jó ezeknek a gyerekeknek: nincs teljesítménykényszer, hatalmas versengés a jó jegyekért, ellenben nagyon jól tudnak kisebb csoportokban dolgozni, életszerű helyzetekben tudják kipróbálni magukat. Az óra egyik mozzanatában éppen a közösségek szerveződésével foglalkoztak, a csoportok az osztályközösség törvényeit kellett megbeszéljék, majd a legtöbb szavazatot kapó törvényjavaslatot fogják bevezetni. Hát nem életszerű ez a helyzet?

Köztudott, hogy Vekerdy Tamásnak nagy szerepe volt a Waldorf Iskolák magyarországi bevezetésében. A közös beszélgetés során mesélt a kezdetek nehézségeiről, a Waldorf tanárképzésről, a 13 éves egységes iskola koncepciójáról, a pesthidegkúti Waldorf Iskoláról.

„A gyerekben ott van a lehetőség, de csak értő pedagógus kezében bontakozik ki. Úgy nézzünk a gyerekre, mint egy sértetlen, egész individualitású lényre.” – mondta a híres pszichológus. Igazi élményt jelentett számunkra a neves pszichológussal való találkozás, beszélgetés. Külön öröm volt megnézni az intézmény faragó műhelyét, ahol megnézhettük a diákok munkáit is.  Igazgató úr jóvoltából megnézhettük az I. osztályosok külön szárnyban elhelyezett termét: így lehetőségük van saját ritmus szerint dolgozni, vagy éppen szabadban lenni – az I. osztályos igényeinek megfelelően.  Második Waldorf – napon a mesteris hallgatóknak lehetőségük volt bepillantani a solymári Waldorf tanító- és tanárképzésbe. Solymáron a tanárképzés óráira is befogadtak bennünket, ahol tanultunk lírán játszani, táblarajzot készíteni, beszédfejlesztő foglalkozáson próbálhattuk ki magunkat.

Budapesten egy Hostelben találtunk szálláshelyet, innen látogattuk a budapesti iskolákat, intézményeket. A budapesti hospitálást az ELTE Neveléstudományi Intézetében tett látogatással kezdtük, ahol dr. Kopp Erika, docens ismertette az intézmény főbb kutatócsoportjainak projektjeit, a doktori programokat, majd átmentünk az ELTE Tanítóképző Intézetébe. Körbejártuk az intézetet, majd a könyvtárban került sor egy interaktív beszélgetésre Rádi Orsolyával a magyarországi alternatív iskolákról, Gajdó Andreával pedig a kortárs gyermekirodalom fontosságáról értekeztünk. A mesteris hallgatók tájékoztatást kaptak arról is, hogyan használhatják az ELTE könyvtár online adatbázisát. A kapcsolatteremtés következő lépése lesz a Gajdó Andreával való kolozsvári találkozás, amikor is a tanárnő a kreatív írás lehetőségeiről, színházélményről és meseélményről fog előadást tartani.

Következő napon a Gyermeksziget Montessori óvoda fogadott bennünket… hát ott igazán volt látnivaló! Stefán Mariann a magyarországi Montessori Egyesület elnöke lelkesen mutatta be az óvodát, különös hangsúlyt fektetve a Montessori-eszközök bemutatására.  Ahogy beléptünk már a hangulat, a berendezés magával ragadott. Napokig el tudtam volna hallgatni/nézni/kipróbálni minden eszközt… Az óvónő lelkesen mesélt az óvoda mindennapjairól, elmondta, hogy több mint 300 (!) eszközük van, bemutatta néhány eszköz használatát – persze a teljesség igénye nélkül.

Kialakított terek állnak a gyerekek rendelkezésére, ahol szabadon választhatnak a tevékenységek közül. A gyerekek a mindennapok során életszerű dolgokkal, helyzetekkel találkoznak, tanulják az eszközök használatát és tanulnak egymástól is (vegyes életkorú csoportok vannak az oviban), természetesen az óvónő személyes példája meghatározó. Feladata, hogy megtanítsa a gyerekeket az eszközök használatára, ezáltal elősegítve az érzékszervi tapasztalatszerzést. A Montessori eszközöknek önellenőrzése van, így a gyerek saját maga tudja leellenőrizni, hogy helyesen dolgozott-e.

Utolsó napon a Budapest School látogatására került sor. Budapest School – Újragondolt oktatás, hogy gyermekeink boldogok legyenek 2040-re” hirdeti az iskola honlapja. Az iskola 2016-ban indult, Halácsi Péter vállalkozó kezdeményezése nyomán. A Prezi-alapítók és társaik által létrehozott iskola Budapesten található, ahol vegyes életkorú és különböző társadalmi környezetből érkező gyerekek tanulnak együtt speciális módszerekkel. Az alapítók – köztük a nemzetközi szinten is jegyzett magyar cég – ezzel a kísérlettel arra keresi a választ, hogyan lehet a másfél évszázada megtervezett iskolamodellt a 21. századhoz adaptálni. A fő cél, hogy egy egész generáció kapjon modern oktatást. A pedagógiai program legfontosabb elemei: vegyes életkorú gyerekekkel egy osztályban, tantárgyak nélkül, projektalapon dolgozik egy tanárcsapat. Ahhoz, hogy sikeres legyen valaki, nem elsősorban memorizálható tudásra, hanem szociális és érzelmi intelligenciára, kitartásra, rizikóvállalásra, mások meghallgatására, a perspektívaváltás és a csapatban való dolgozás képességére van szüksége. Ezért az iskolában 3 hétig projektben dolgoznak, utána következik 3 „Skill-hét”, ahol az alapvető készségek (írás, olvasás, számolás stb.) elsajátítása és fejlesztése történik. A Skill fejlesztő csoportokban a gyerekek tudásszintje azonos, míg a projektben nem. A tanulás tanulócsoportokban történik, a csoportokban változó a gyereklétszám, a gyerekek fejlődését egy tanár követi. Nincsenek tankönyvek, minden gyereknek van tabletje, notebookja, ez helyettesíti a tankönyvet. Órarendjük három hetente változik. A projekt hétre lehet témát választani, a gyerekek egymás közt osztják ki a feladatokat, a tanár feladata annyi, hogy segít az információszerzésben, koordinálja a tevékenységet. Budapest Schoolnak prioritása, hogy a tanárok kreatív alkotóként, önálló vezetőként tudják a csoport számára legjobb utat megtalálni. Véleményük szerint a diverz, jól működő tanári csapat a legjobb a gyerekeknek, ahol a tanárok ugyanúgy folyamatosan tanulnak, mint a gyerekek.

Az itt dolgozó pedagógusok hisznek abban, hogy a gyerekek akkor tanulnak a legtöbbet, ha szabadon, érdeklődésük mentén tehetik azt, egy empatikus, szeretetteljes közegben, ahol a tanárok mindenben segítik és támogatják elképzeléseiket.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy tartalmas és hasznos volt ez a tanulmányi út, bepillanthattunk a 21. század alternatív iskoláiba, s meggyőződésünkké vált, hogy öröm és élmény nélkül nincs hatékony tanulás. Példát láttunk arra, hogyan lehet másképp, ötleteket gyűjtöttünk magunknak, amelyeket biztosan a mindennapi pedagógusi munkában ki fogunk próbálni!

Köszönjük a Communitas Alapítvány anyagi támogatását, ami nélkül ez a szakmai gyakorlat nem valósulhatott volna meg.

Tisztelettel: Demény Piroska, programfelelős