Mesteri képzés

Azok a hallgatók, akik szeretnék megszerezni a 11. és 12. osztályokban való oktatáshoz szükséges képesítést is, az mesteri tanulmányaikkal párhuzamosan beiratkozhatnak a mesteris tanárképzésre is (II-es pedagógiai modul). Akárcsak az alapképzésen, csak felvételikor (az első tanév kezdetéig) lehet beiratkozni és az ide tartozó tárgyakat teljesíteni kell a mesteri tanulmányok teljesítéséig (azaz nem lehet az mesteris oklevél megszerzése utánra hagyni a pedagógiai modul vizsgáinak teljesítését).

A mesteris tanárképzés bármilyen mesterszak mellé felvehető, de a hallgató az alapszakja tudományterületén (doméniumában) fog oklevelet szerezni (az alapképzéses szakjának megfelelő módszertani tárgyakat kell teljesítenie).

Felvételi

A tanárképzésre a felvételi az mesteri felvételijével párhuzamosan történik. Az mesterszakon elnyert hely visszaigazolásakor a hallgató a felvételi platformon jelzi, hogy szeretne a tanárképzésre is beiratkozni és a felvételi platformon tölti fel a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok másolatait:

  • az alapképzéses pedagógiai modul elvégzéséről szóló oklevél vagy igazolás és ennek melléklete
  • az alapképzéses főszak elvégzéséről szóló oklevél vagy igazolás és a diplomamelléklet
  • családorvosi igazolás
  • a 2-es pedagógiai modul tanulmányi szerződése (a felvételi platformról letölthető)
  • születési anyakönyvi kivonat
  • személyi igazolvány
  • házassági anyakönyvi kivonat (névváltoztatás esetén)

Képzés

A tanárképzés 4 féléven keresztül zajlik, félévenként 2 tantárgyat kell a hallgatóknak teljesítenie. Az opcionális tantárgyak mindig az adott félév elején kerülnek meghirdetésre.

Félév Tantárgy Heti óraszám Kreditszám
1
Serdülők, fiatalok és felnőttek pszichopedagógiája
3
5
1
Oktatási programok tervezése és menedzsmentje
3
5
2
A tudományterület didaktikája, szakmódszertan a líceumi, posztliceális és egyetemi oktatásban
3
5
2
Opcionális 1
3
5
3
Pedagógiai gyakorlat (líceumi, posztliceális és egyetemi oktatás)
3
5
3
Opcionális 2
3
5
4
Záróvizsga
-
5

Záróvizsga

A tanári oklevél megszerzéséhez a hallgatóknak záróvizsgát kell tenniük. Ez lehet egy dolgozat vagy záróportfólió (a módszertanos tanárokkal egyeztetve).

Tandíj

Azok a hallgatók, akik az egyetemi szakjukat tandíjmentes helyen végzik, a tanárképzésben is ingyenesen tanulnak.
Azok a hallgatók, akik az egyetemi szakjukat tandíjas helyen végzik, a tanárképzésben is tandíjat fizetnek.

A tandíj értéke 40 lej kreditenként, azaz:

   1. félév: 400 lej
   2. félév: 400 lej
   3. félév: 400 lej
   4. félév: 200 lej

Összesen: 1400 lej

A tandíjat minden félévben a szesszió kezdetéig kell kifizetni banki utalással vagy postai csekken (mandat poștal) a következő számlára:

Destinatar: Departament Pregatire Personal Didactic
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX
Banca: BN Trezoreria Cluj
CF: 4305849
Detalii: taxe studii modul pedagogic *a hallgató neve*

A tandíj kifizetéséről szóló igazolást emailben kell elküldeni a dppd[kukac]ubbcluj.ro emailcímre. A levél szövegében kötelezően meg kell jelenjen a hallgató neve, kara, szakja, évfolyama és az, hogy 1. vagy 2. szintű pedagógiai modulra jár-e.