Szilveszter László Szilárd

Profilkép3

 

Elérhetőség:

szilveszter.laszlo@gmail.com

szilveszter.laszlo@ubbcluj.ro

Tanulmányok:

Doktori oklevél: Bölcsésztudományi Doktoriskola, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2008; témavezető: prof. dr. Cs. Gyímesi Éva.

Magiszteri oklevél: Kanonizációs stratégiák a magyar irodalomban, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsésztudományi Kar,  2002.

Egyetemi oklevél: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia – Magyar nyelv és irodalom szak, 1999.

Szakterület:

Kutatás: A XX. század magyar irodalma; Kortárs erdélyi líra; A magyar irodalom tanításának módszertana; Tanulási módszerek és technikák; A tanulási motiváció fejlesztése.

Oktatott tantárgyak: Magyar irodalom és gyermekirodalom (előadás és szeminárium, II. félév); Magyar nyelvtan (előadás és szeminárium, I. félév); Az anyanyelvi nevelés módszertana (előadás és szeminárium, III. félév); Neveléstörténet (előadás és szeminárium, I. félév);

Publikációk:

Önálló kötetek:

Félúton Ég és Föld között. Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában. MMA MMKI – L’Harmattan, Budapest, 2016.

Értékválság és értékváltás… Szemelvények az elmúlt száz év magyar költészetéből. UArt-Press – Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2013.

Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában. Editura Didactică și Pedagogică R. A.  Bukarest, 2012.

„Festett az arcom nékem is…” (Irónia a modern és posztmodern költészetben). Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009.

Tanulmánykötetekben, szakfolyóiratokban megjelent fontosabb irodalom- és retorikatörténeti írások, verselemzések:

A szakralitás tapasztalata a kortárs magyar költészetben. In: Falusi Márton (szerk.): A kortárs irodalomértelmezés perspektívái. Fundamenta Profunda 4. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2017, 149–164.

Az ismerős és idegen teljesség. A kortárs magyar líra Isten-élményei In: Lajos Katalin – Tapodi Zsuzsa (szerk.): Az idegenség diskurzusai Status–Erdélyi Múzeum Egyesület, Csíkszereda–Kolozsvár, 2017, 162–182.

Kulturális identitás, nemzetkép és ideológia a rendszerváltás előtti évtized erdélyi lírájában. In: Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015, 297–322.

Otthonosság és idegenség térben és időben. Az utazás és a vándorlét metaforái Király László rendszerváltás előtti költészetében. In: Mihályi Vilma Irén – Pap Levente – Pieldner Judit -Tapodi Zsuzsa (Szerk.): Homo viator. Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2015, 244–256.

Költészet, közösség és politikum: az erdélyi líra esztétikai-ideológiai horizontváltásai a kommunista diktatúra idején. In: Ekert Mária, Molnár Attila Károly (szerk.): Teremtés: művészet és politika. A Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ, Budapest, 2015, 276–290.

Valahol létezel, akár egy unsent message… A szöveg és individuum mint mediális tér, mediatizált világ a kortárs költészetben. Symbolon 2014/26. 7585.

Irónia és idegenség. Füst Milán-versek világképe a recepció tükrében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2014/1. 57–72.

Identitás-reprezentációk a kortárs erdélyi lírában. In: Balázs Imre József (szerk.): Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Poszkolonializmus, gender studies, littérature mineure.Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013; 81–91.

Nemzeti öndefiníció és kulturális identitás a 20. század végének, 21. század elejének erdélyi költészetében. In: Papp Klára (szerk.): Kulturális identitás és alteritás az időben.Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történeti Intézete Kiadása, Debrecen, 2013; 311–323.

Gondolatok Kosztolányi Dezső Számadás-kötetének két verséről. In: Fazakas Emese – Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét…” Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2012; 310-318.

„Kerubok sehol, a kapuk szélesre tárva…” Erdélyiség-kép a rendszerváltás utáni erdélyi költészetben. Híd, 2012/4, 65-93.

A klasszicizálódás poétikai aspektusai Szabó Lőrinc és József Attila költészetében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2010/2. 99-112.

Késő modern tendenciák Dsida Jenő verseiben. Erdélyi Múzeum, 2008/3-4; 66-76.

Transzcendencia, modernizmus és egzisztenciális idegenség. In: Bányai Éva (szerk.): Narratívák párbeszéde. Hungarológiai Kutatások 1. A Romániai Hungarológiai Társaság Kiadványa, RHT Kiadó Bukarest-Sepsiszentgyörgy 2008; 97-114.

Ironikus jegyek a kortárs erdélyi magyar lírában. In: Fekete Vince (szerk.): Hosszúfény (Határon túli magyar írók antológiája). Magvető Kiadó, Budapest 2008; 42-67.

A hit és kétely (érték)alakzatai a két világháború közötti magyar lírában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2008/2, 113-129.

A transzszilvanizmus ideológiáján innen és túl. In: Benő Attila-Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai, Kolozsvár 2007; 362-373.

Az irónia poétikai-filozófiai dimenziói modern és posztmodern nézőpontból. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2007/1-2; 107-113.

Stilisztikai-poétikai tendenciák a rendszerváltás utáni erdélyi költészetben. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás I. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest 2007; 381-394.

„Éltem? – Jó lenne kiegyezni ebben.” (irónia, játék és intertextualitás a kortárs erdélyi lírában). Látó, 2007/4; 75-89.

Komikum és tragikum értékpozíciói között (az irónia esztétikai-filozófiai dimenziói a modernizmus első szakaszában). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2006/1-2; 65-78.

Újraolvasó: József Attila Téli éjszaka. In: Az irodalomtanítás öröméért (társszerzők: Antal Margit, Misztrik Jolán, Orbán Enikő, Patek Mária). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy 2006; 123-134.

Identitásválság és értékválság a két világháború közötti lírában. Várad, 2006/4; 78-91.

Az antik iróniakoncepcióktól az antitextus fogalmáig. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2005/1-2; 21-40.

Tragikus determináltság és retorikai játék. Várad, 2005/3; 57-65.

Hang és szöveg – Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben (recenzió). Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények 2004/1-2; 151-152.

Allúzió és irónia József Attila költészetében. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2004/1-2; 73-84.

Pedagógiai, szakmódszertani írások:

Az oktatói tevékenységekhez fűződő pozitív attitűd jellemzői kisiskoláskorban. In:Barabási Tünde–Péter Lilla (szerk.): Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2015; 139–147.

Problémamegoldási stratégiák a szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás fejlesztésében. In: Demény Piroska – Foris-Ferenczi Rita (szerk.): Minőség és versenyképes tudás. Neveléstudományi Konferencia, Konferenciakötet. Doceo Egyesület, Kolozsvár, 2014; 105–110.

Gyakorlati útmutató a magyar irodalom keresztény szempontú tanításához. In: Fehér Ágota – Fülöpné Erdő Mária – Mészáros László (szerk.): „Gravissimum educationis” A keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2013; 266–273.

Egyetemi hallgatók által készített fogalmi térképek típusainak és szerkezeti jellemzőinek összefüggése a tudományos ismeretek elsajátításának színvonalával. PedActa II. 1., 2012;  21–30.

A fogalmi térképek minőségének és a tanulás hatékonyságának összefüggései a tanítási tapasztalattal. In: Marchis Julianna – Osváth Judit (szerk.): Tudás és tanulás.Neveléstudományi Konferencia, Konferenciakötet. Doceo Egyesület, Kolozsvár, 2012; 118– 122.

A vallásos nevelés interdiszciplináris aspektusai. In: Fóris-Ferenczi Rita – Demény Piroska (szerk.): Interaktív eszközök és módszerek a tanulási folyamatban. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2012; 269-276.

A műelemzéstől az interpretációig. (Problémafeladat-változatok a magyar irodalom középiskolai tanításában). In: Fóris-Ferenczi Rita – Demény Piroska (szerk): Új utak és módok az oktatásban Galaxia Gutenberg 2011, 133-138.

Vallásos nevelés a középiskolai irodalomtanításban, Keresztény Szó 2010/12, 12-15.

A műalkotásról folyó dialógus helye az irodalomoktatásban. In: T. Szabó Levente-Virginás Andrea (szerk.): Új narratívák. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2004; 288-300.

A problematizálás fogalmától a hermeneutikai kérdés létmódjáig. Magiszter, 2003/1/2; 63-69.

Kísérlet a tanulási motiváció fejlesztésére kisiskoláskorban. Közoktatás, 2003 XIV/2; 14-15.

A tanulási motiváció helye és szerepe az oktatás folyamatában. Közoktatás, 2002 XIII./11; 10-11.

A tanulási motívumok fejlesztésének eljárásai. Közoktatás, 2001 XII./2; 10-11.

A tanulási motiváció fejlesztésének elméleti alapjai. Közoktatás, 2000 XI./11; 14-15.

Kutatási projektek, díjak, ösztöndíjak:

MMA-MKE-MTKK kutatói ösztöndíj, 2014–2015.

Domus Hungarica Scientiarium et Artium senior ösztöndíj, MTA, 2013–2014.

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), publikációs projekt, 2012.

Communitas Alapítvány, publikációs projekt, 2012.

Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj, MTA, 2008.

Communitas Alapítvány, publikációs projekt, 2008.

Apáczai díj – pályázat, elismerő oklevél, 2008.

MTA HTMTÖP, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, ösztöndíj, 2007.

Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj, MTA, 2007.

Schöpflin Aladár kritikusi ösztöndíj, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2005–2006.

“Az irodalomtanítás öröméért” I. díj – műértelmezés kategória, 2005.

Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior ösztöndíj, MTA, 2004–2005.

Akadémiai tagság:

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2004).

Az MTA Külső Köztestülete (2009).

Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Irodalomtudományi Tagozat (2010).

Folyóiratok szerkesztőségében kifejtett állandó tevékenység:

PedActa – Neveléstudományi folyóirat, szerkesztőbizottsági tag, szerkesztő. (http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/).

Magiszter Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, rovatvezető, szerkesztő  (http://www.rmpsz.ro/hu/h/81/magiszter).